Udio osiguranja u aktivi finansijskog sektora u FBiH samo 6 posto

Osiguravajuća društva su u 2016. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 464,97 miliona KM

0
2885
Odštetni zahtjevi od nevremena i požara dostizaće iznose do deset i više miliona maraka

Federalna vlada na današnjoj sjednici je usvojila Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2016. godinu i informaciju o sektoru osiguranja u Federaciji BiH za prošlu godinu.
Pokazatelji koji se odnose na sektor osiguranja ukazuju da nema značajnih promjena kada je u pitanju učešće sektora osiguranja u dijelu finansijskog sektora koji čine osiguranje i banke. Udio osiguranja u aktivi finansijskog sektora iznosi 6,04 posto, a u ukupnom kapitalu 8,85 posto.
U Federaciji BiH je na kraju 2016. godine poslovalo četrnaest društava za osiguranje, od čega šest društava obavlja isključivo poslove neživotnih osiguranja, sedam društava poslove neživotnih i životnih osiguranja (kompozitna društva) i jedno društvo poslove reosiguranja.
U strukturi vlasništva preovladava domaći kapital. Bilansna suma sektora osiguranja na 31.12.2016. iznosila je 1,18 milijardi KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 7,85 posto.
Ostvarena premija u 2016. godini iznosila je 446,6 miliona KM, od čega je 338,15 miliona KM ili 75,73 posto ostvareno u okviru poslova neživotnog osiguranja, a 108,40 miliona KM ili 24,27 posto u životnom osiguranju. Povećanje premije u životnom osiguranju u odnosu na prethodnu godinu iznosilo je 3 posto, a kod neživotnih 8,35 posto. U strukturi portfelja osiguranja i dalje dominiraju neživotna i to obavezna osiguranja.
Osiguravajuća društva su u 2016. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 464,97 miliona KM, što je više za 5,12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi lani su iznosili 442,6 miliona KM, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 5,04 posto.