UIO BiH: Zatezne kamate za kašnjenje uplata za PDV i akcize nakon 10. u mjesecu

0
8928
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 92 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH poziva obveznike da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza.
Za sve dužnike indirektnih poreza koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku na propisani račun preduzimaju se mjere prinudne naplate u skladu sa zakonskim propisima. Rokovi za plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza jasno su definisani odgovarajućim zakonskim propisima. Nepoštovanje rokova podrazumijeva da se obaveze izmiruju sa kašnjenjem, što predstavlja osnov za pokretanje postupka prinudne naplate, a to povlači za sobom potraživanje naknadnog tereta prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa i obračun zatezne kamate po stopi od 0,06% dnevno do 30.12.2013. godine, a od 31.12.2013. godine po stopi od 0,04% obračunate na glavni dug za dane kašnjenja.
Iz UIO posjećaju da je za plaćanje obaveza po osnovu poreskih prijava za PDV i akcizu rok do 10. u mjesecu za obaveze iz prethodnog mjeseca, što znači da će sve uplate izvršene nakon 10. u mjesecu biti tretirane kao uplate sa kašnjenjem, pa se u takvim sličajevima zaračunava naknadni teret prinude i zatezna kamata, koje se automatski evidentiraju kao obaveza u evidencijama UIO.