UIO: Strani subjekti za usluge pružene u BiH elektronskim putem moraju plaćati PDV

0
197
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) saopćila je da strani subjekti koji u Bosni i Hercegovini pružaju svoje digitalne usluge ili vrše usluge koje se izvršavaju elektronskim putem, imaju obavezu da se kod UIO registruju za PDV, te obračunavaju i plaćaju PDV po standardnoj stopi od 17% u za usluge pružene licima (potrošačima) na teritoriji BiH.
Prema važećem zakonodavstvu, za usluge koje se pružaju elektronskim putem licima koja nisu registrovana za PDV u BiH, koja imaju stalnu adresu (prebivalište) ili obično borave (boravište) u BiH, mjesto pružanja ovih usluga smatra se BiH i PDV treba da se obračuna i plati u BiH po standardnoj stopi od 17%.
UIO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Obaveza registracije proizilazi od samog momenta obavljanja ekonomske aktivnosti u BiH sa iznosom iznad propisanog praga oporezivanja PDV-im (50.000 KM/BAM), shodno čemu su i pružaoci takvih usluga zakonski obavezni da se registruju za PDV ukoliko izvrše oporezivi promet u BiH iznad navedenog iznosa. Neispunjavanje poreznih obaveza u skladu sa važećim zakonodavstvom i obavljanje ekonomskih aktivnosti u BiH bez odgovarajuće porezne registracije podliježe sankcionisanju.
UIO navodi da, shodno svojim ovlaštenjima, vrši provjere i identifikaciju svih ino-subjekta koji na teritoriji BiH pružaju navedeni vid usluga, te da će po okončanju ovih radnji javno objaviti podatke o subjektima i vrstama usluga koje ta lica obavljaju, a koja nisu upisana kod UIO u Jedinstveni registar obveznika po osnovu PDV-a.