Ujednačiti naknade za porodilje u Federaciji BiH

0
817
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Deveti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ (Grupa IV: djeca, porodice i migranti) – referentni period januar 2015. – decembar 2017. godine.
U izvještaju se, između ostalog, navodi da postojeća zakonska regulativa nije usaglašena kada su u pitanju naknade za porodilje u Federaciji BiH, kako bi bile istovjetne u svim kantonima u ovom bh. entitetu.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Program ekonomskih reformi (ERP) za period 2019 – 2021. godine, sastavljen od pet tematskih cjelina, uključujući prioritete strukturalnih reformi, makroekonomski i fiskalni okvir. Program ekonomskih reformi će biti proslijeđen Evropskoj komisiji.
Vijeće ministara usvojilo je i Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. sa Finansijskim planom za njenu provedbu. U finansijskom planu navodi se da je potrebno oko 336 miliona KM za realizaciju Strategije protivminskog djelovanja BiH do 2025. godine.

Povećani priliv migranata

Vijeće ministara upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata.
Službi za poslove sa strancima od 1. do 27. januara 2019. prijavljeno je 696 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil je iskazalo njih 585, dok je devet osoba podnijelo zahtjev za azil. Među ovim migrantima je bilo 20 maloljetnika bez pratnje, a njih 19 je iskazalo namjeru za podnošenje azila.
Najveći broj migranata pristiglih u januaru u BiH je iz Pakistana (106) i Iraka (102), a slijede državljani Sirije (85), Maroka (73) i Alžira (67). Među ostalim, koji čine 28,7% ukupnog broja prijavljenih migranata, najzastupljeniji su državljani Bangladeša (43), Irana (40), Indije (34), Libije (32) i Palestine (25).