Ukupan dug FBiH krajem 2018. smanjen za 229,44 miliona KM

0
883
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu informirana o dugu za četvrti kvartal 2018. a ovaj izvještaj bit će proslijeđen Parlamentu Federacije BiH.
Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju četvrtog kvartala 2018. iznosi 4.702.740.083 KM ili 2.754.083.087 američkih dolara. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 115.185.594 KM odnosno za 2,39 posto.
Planirano servisiranje vanjskog duga za četvrti kvartal iznosilo je 182.550.306,92 KM, dok je realizacija u odnosu na plan bila veća za 16,42 posto jer je tranša četvrtog Stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom koja dospijeva početkom januara 2019., isplaćena u 2018. godini u iznosu 29.061.481,89 KM.
Ukupan unutrašnji dug Vlade FBiH na kraju 2018. godine iznosio je 704.665.718 (412.675.994 USD) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 37.171.653 KM ili 5,01 posto. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju 2018. godine iznosi 5.407.405.801 KM ili 3.166.759.080 USD i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152.357.247 KM (2,74 posto).
Obzirom da je cjelokupan unutrašnji dug denominiran u konvertibilnim markama njegov iznos na kraju 2018. godine je manji od unutrašnjeg duga iz 2017. godine za 192,81 KM odnosno 22,26 posto.
Ukupan dug na kraju 2018. godine nominalno je manji od ukupnog duga iz 2017. godine za 229,44 miliona KM. Stvarno smanjenje duga, bez uticaja promjene deviznih kurseva, iznosi 440,8 miliona KM.