Ukupan dug FBiH lani iznosio oko 5,6 milijardi KM ili 25,5% BDP-a

0
363
Vanjski dug je na kraju drugog kvartala 2021. iznosio je 5,07 milijardi KM, a unutarnji dug oko 875 miliona KM

Vlada FBiH danas je informirana o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH zaključno sa krajem 2019. godine, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.
Ukupan dug u Federaciji BiH je, na dan 31.12.2019. godine, iznosio 5 milijardi i 595,51 milion KM ili 25,5 posto BDP-a, od čega se 82,13 posto od ukupnog duga odnosi na vanjski (4 milijarde i 595,39 miliona KM), a 17,87 posto na unutarnji dug (1 milijarda KM).
Najveći kreditori su Svjetska banka, Evropska investicijska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1,12 milijardi KM i IBRD 546,88 miliona KM), dok se 19,9 posto ili 914,65 miliona KM odnosi na dug prema Evropskoj investicijskoj banci. Najveći udio u unutarnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.
Udjelom ukupnog duga u FBiH u BDP-u sa 25,5 posto Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih finansija.
Do kraja 2019. ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9,24 milijarde KM, od čega je angažirano 7 milijardi i 826,34 miliona KM, dok je 1 milijarda i 413,96 miliona KM raspoloživo za angažiranje u skladu s dinamikom realizacije odobrenih projekata.
Ukupan unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na kraju 2019. iznosio je 1 milijarda i 2,12 miliona KM ili 17,87 posto ukupnog duga u Federaciji BiH.