Ukupan dug Federacije BiH u 2022. iznosio 6,47 milijardi KM, ili 22,06% BDP-a

0
115
Od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56%, a na unutrašnji dug 16,44%

Vlada FBiH informisana je danas o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na kraju 2022. godine.
U Informaciji se navodi da je ukupan dug u FBiH sa završetkom prošle godine iznosio 6.475,01 milion KM, što je 22,06 posto bruto domaćeg proizvoda. S ovim postotkom, navodi se, Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera učešća duga u ostvarenom BDP-u.
Nadalje se ističe da se od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56 posto, a na unutrašnji dug 16,44 posto. Pojašnjeno je, također, da je vanjskim dugom u Federaciji obuhvaćen i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 3.052,91 milion KM.
U Informaciji se, između ostaloga, navodi da je vanjski dug, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekta, te za budžetsku podršku najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Evropska investicijska banka – EIB i dr.). Ukupno 29,19 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema WB, dok se 21,63 posto odnosi na dug prema EIB.
Do kraja 2022. godine angažirano je 415,15 miliona KM kredita iz vanjskih izvora finansiranja. U 2022. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 544,29 miliona KM, te je realizacija otplate duga veća za 4,76 posto od planiranog servisiranja, između ostalog, navedeno je u Informaciji.