Ukupan portfelj duga u Strategiji do 2020. iznosi 24,14 posto BDP-a FBiH

0
458

Vlada FBiH usvojila je Strategiju upravljanja dugom FBiH za period od 2020. do 2022. godine. Ciljevi Strategije upravljanja dugom su osiguranje sredstava za finansiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.
Strategija je pripremljena na bazi postojećeg portfelja duga FBiH, Programa javnih investicija FBiH 2020.-2022. godina i Smjernica ekonomske i fiskalne politike FBiH za taj period.
S ciljem jednoobraznosti strategija na svim nivoima u BiH, pretpostavke troškova i cijena za period koji pokriva Strategija urađene su u suradnji s Ministarstvom finansija BiH, Ministarstvom finansija RS i Direkcijom za finansije Brčko distrikta.
Srednjoročna strategija upravljanja obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH, a koji je odobrio Parlament Federacije BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutarnji dug Vlade FBiH.
Ukupan portfelj duga koji je razmatran u Strategiji iznosi 5.306,93 miliona KM (3.036,01 miliona dolara) ili 24,14 posto BDP-a FBiH, a sastoji se od vanjskog duga FBiH u iznosu od 4.595,39 miliona KM (2.628,95 miliona dolara) ili 86,59 posto ukupnog portfelja duga, te unutarnjeg duga od 711,54 miliona KM (407,06 miliona dolara).
Ukupan portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,6 posto.

Plan zaduživanja FBiH u 2020.

Federalna vlada danas je usvojila plan zaduživanja FBiH za 2020. godinu. Na osnovu potreba identificiranih Budžetom FBiH za 2020. godinu i Programom javnih investicija FBiH 2020-2022. godina, iznos sredstava koja bi trebala biti angažirana u 2020. godini po osnovi vanjskog duga je 667,21 miliona KM.
Domaće zaduživanje planirano je u iznosu od 500 miliona KM. Realizacija plana zaduživanja na domaćem tržištu za 2020. godinu zavisi od više faktora, a prije svega od ciljanog nivoa likvidnosti Jedinstvenog računa trezora i realizacije plana prihoda i rashoda tokom 2020. godine.