Ukupni depoziti banaka u FBiH premašili 19 milijardi KM

0
1139
Od ukupnih depozita kod banaka, depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće - 51%

Ukupni depoziti banaka sa sjedištem u Federaciji BiH na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosili su 19 milijardi i 177,47 miliona KM, što je blagi rast u odnosu na isti period prošle godine kada su depoziti iznosili oko 19 milijardi KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH, u sektorskoj strukturi depozita banaka najveći udio (51,6 posto) čine depoziti stanovništva koji su na kraju septembra 2020. iznosili 9 milijardi i 904,16 miliona KM.
Slijede depoziti privatnih preduzeća i društva u ukupnom iznosu od 3 milijarde i 558,32 miliona KM, što je 18,6 posto udjela u ukupnim depozitima banaka u FBiH.
Depoziti vladinih institucija u iznosu od 2 milijarde i 384,07 miliona KM imaju udio od 12,4 posto, dok je udio javnih preduzeća 7,8 posto sa iznosom depozita od blizu 1 milijarde i 490,44 miliona KM. Nebankarske finansijske institucije imaju udio od 4 posto sa depozitima od blizu 759,49 miliona KM, udio bankarskih institucija je 3 posto sa iznosom depozita od 569,12 miliona KM, a ostali imaju skroman udio od 0,3 posto sa iznosom od 50,92 miliona KM.
Prema ročnoj strukturi depozita banaka sa sjedištem u FBiH najveći udio (63,6%) imaju štednja i depoziti po viđenju u iznosu od 12 milijardi i 205,45 miliona KM. Ročnost do tri godine ima 18,6 posto udjela sa iznosom od 3 milijarde i 567,14 miliona KM, slijedi ročnost preko tri godine (11,8% udjela) sa iznosom od 2 milijarde i 267,78 miliona KM, do jedne godine udio je 5,4% sa iznosom od 1 milijarde i 41,69 miliona KM, dok oročeni depoziti do tri mjeseca imaju najmanji udio od 0,5% sa iznosom od 95,4 miliona KM.