Upravljanje eksternalizacijom u bankarskom i finansijskom sektoru

0
221
Uspješno održan seminar o upravljanju rizicima eksternalizacije.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) jučer je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte uspješno organizovalo specijalistički seminar o temi ‘Upravljanje rizicima eksternalizacije’ kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim EU zahtjevima i standardima vezanim za upravljanje rizicima eksternalizacije te pripremio za primjenu i implementaciju ovih standarda na lokalnom nivouu skladu sa novim odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo.
Seminaru je prisustvovalo 40 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, leasing društava, mikrokreditnih organizacija i kompanija za upravljanje imovinom i naplatom potraživanja. Predavači su bili iz kompanije Deloitte iz BiH i Hrvatske.
”Eksternalizacija je standardna poslovna praksa kojom se između ostalog može optimizirati upravljanje troškovima, poboljšati kvalitet usluge prema klijentima, ubrzati implementacija određenih tehnoloških unaprijeđenja i sl. Naravno, povećanje obima eksternalizovanih aktivnosti za svaku instituciju nosi i određene rizike. Ovaj seminar je bio odlična prilika za učesnike da sagledaju ključne rizike koji su prisutni prilikom eksternalizacije, glavnim odrednicama Odluka o eksternalizaciji propisanih od strane entitetskih Agencija za bankarstvo, te ključnim elementima sistema upravljanja eksternalizacijom. Iako standardi upravljanja rizicima eksternalizacije nisu nepoznanica za finansijske institucije u BiH, veoma je korisno bilo sagledati praktične primjere iz prakse, rizike koji se manifestuju kao i preporuke za adekvatno upravljanje istim”, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
”Vrlo nam je drago biti dio ovog uspješnog seminara na aktuelnu temu upravljanja rizikom eksternalizacije. Trendovi kojima svjedočimo, prvenstveno u pogledu digitalizacije finansijskih tržišta i potreba za smanjenjem troškova, doveli su do ubrzanog razvoja regulative i supervizorskih očekivanja iz ove oblasti. Odlična posjećenost seminara govori o tome da je ova tema itekako u fokusu finansijskih institucija u BiH i drago nam je da smo kroz diskusiju i prezentaciju najboljih tržišnih praksi uspjeli adresirati ove teme”, izjavio je Muhamed Semić, direktor Risk Advisory u Deloitte BiH.
”U 2023. godini, fokus rada našeg Udruženja će biti organizacija stručnih edukativnih seminara i radionica kako bi pripremili lokalni finansijski sektor za implementaciju najnovnijih EU standarda i propisa u BiH te obučili sudionike za njihovu primjenu na lokalnom nivou. S tim u vezi UPRMBiH će narednog mjeseca organizovati stručnu obuku na temu planova sanacije i restruktuiranja banaka sa osvrtom na smjernice regulatornih Agencija za bankarstvo vezane za planiranje restruktuiranja banaka. Pored edukativnih seminara Udruženje i u ovoj godini planira organizaciju zajedničkog programa certifikacije sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP-a) i Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE DF) pod nazivom Sustainability and Climate Risk (SCR)”, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.