Uspostava web portala E-uprava Federacije BiH

0
1119
Portal E-uprava FBiH imat će četiri modula

Federalna vlada danas je donijela Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na zasebnoj internet stranici Vlade FBiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.
Portal E-uprava FBiH sadrži četiri modula: početna stranica, e-servisi za građane, registar administrativnih postupaka i e-konsultacije.
Na početnoj stranici se nalaze najnovije vijesti koje je moguće kreirati i ažurirati kroz administracijski dio aplikacije, s tim da je ove informacije moguće objavljivati odmah prilikom kreiranja ili naknadno.
Kroz e-servis građani mogu pristupiti uslugama elektronske uprave i dobiti sve potrebne informacije o njima, kao što je korištenje elektronskih usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Registar administrativnih postupaka pruža informacije o nazivu i svrsi upravnog postupka, naziv organa uprave koji provodi postupak i donosi odluku o upravnom postupku, itd. Kroz ovaj modul osigurana je tehnička mogućnost da građani i privredni subjekti postavljaju pitanja koja se odnose na pokretanje poslovanja, obavljanje privrednih djelatnosti itd.
Modul E-konsultacije pruža mogućnost da na jednom mjestu budu osigurane konsultacije zainteresirane javnosti s federalnim organima uprave, upravnim organizacijama i institucijama u FBiH u postupku kreiranja javnih politika ili donošenja zakona i drugih propisa.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije BiH.