Uspostavljen Garantni fond FBiH, osigurano početnih 100 miliona KM

Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5 miliona KM

0
567
Razvojna banka FBiH objavila dopunski poziv komercijalnim bankama za učešće u kreditno-garantnim programima

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom. Njegove garancije su, inicijalno, namijenjene za period ne duži od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom Covid-19, jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.
Nakon isteka ovog roka, garancije će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.
Razvojna banka Federacije BiH, na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ove uredbe, uime i za račun FBiH, provodi postupak izdavanja garancija Fonda i investira njegova sredstva.
Sredstva koja predstavljaju razliku između garantnog potencijala i ukupnih sredstava Fonda u odgovarajućem iznosu planiraju se u Budžetu FBiH i utvrđuju Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH.
Za provođenje ove uredbe inicijalna sredstva Fonda od 80 miliona KM bit će osigurana preusmjeravanjem postojećih raspoloživih sredstava Vlade FBiH kojima na komisionoj osnovi upravlja Razvojna banka FBiH. Daljnjih 20 miliona KM osigurano je rebalansom Budžeta FBiH za 2020. godinu. Iako će ukupna sredstva biti dovoljna za pokriće kreditnih gubitaka Fonda u početnom periodu, u budžetu Federacije BiH, počev od 2021. godine, potrebno je planirati sredstva za pokriće kreditnih gubitaka i održavanja ukupnih sredstava i garancijskog potencijala na ciljanom nivou, kao i eventualno nedostajuća sredstva za administriranje Fonda.
Dodatna sredstva Fonda mogu biti osigurana i iz drugih izvora.
Usljed plaćanja garancija, u periodu ne dužem od 60 dana, ukupna sredstva Fonda mogu povremeno varirati, ali ni u jednom trenutku ne smiju biti manja od 80 posto od inicijalnog iznosa.
Uvažavajući principe sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika, 80 posto ukupnih sredstva Fonda Razvojna banka može, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, investirati samo u oročene depozite odgovarajućeg profila ročnosti kod četiri komercijalne banke koje učestvuju u kreditno-garantnim programima Fonda.
Ukupan iznos izdatih garancija Fonda (garantni potencijal) ne može biti veći od peterostrukog iznosa ukupnih sredstava Fonda.
Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5 miliona KM. Kada je riječ o komercijalnim bankama, ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda ne može biti veći od pet do 20 posto, ovisno o tržišnom učešću u kreditima pojedine komercijalne banke nefinansijskim preduzećima.
Kao referentni datum tržišnog učešća komercijalnih banaka u kreditima nefinansijskim preduzećima, utvrđuje se 31.12. prethodne za tekuću godinu u kojoj se garancija izdaje.