Usvojena politika plata i naknada u institucijama BiH do 2026.

0
309
Politika plata i naknada u institucijama BiH biće bazirana na načelu realnosti i fiskalne odgovornosti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je danas Odluku o usvajanju Politike plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2026. godine, sukladno Zakonu o platama i naknadama u institucijama BiH, uz korekciju na sjednici.
Načelo realnosti i fiskalne odgovornosti jedno je od temeljnih načela na kojem će biti bazirano vođenje politike plata i naknada u institucijama BiH u četverogodišnjem periodu, što podrazumijeva uvažavanje realnog stanja i očekivanih kretanja ekonomskih pokazatelja i performansi BiH kao osnove za utvrđivanje visine plata i naknada.
Politikom plata i naknada u institucijama BiH predviđa se i harmonizacija propisa u ovoj oblasti u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti na državnom nivou.