Usvojene izmjene Zakona o PIO U FBiH: Penzije će biti veće, a usklađivanje će biti redovno

Penzije u FBiH će se usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog BDP-a, što će praktično značiti i veće povećanje penzija

0
575
Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio izmjene Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
Bitna novina koju donosi usvajanje izmjena i dopuna Zakona odnosi se na redovno usklađivanje penzija. Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog BDP-a, što će praktično značiti i veće povećanje penzija, a što je i dogovoreno na posljednjem sastanku s predstavnicima penzionera.
Ublažena je odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će dovesti do značajnijeg povećanja penzija u narednoj godini. Po važećem Zakonu trebaju biti ispunjeni uslovi u prethodne dvije godine.
Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH. Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, koji imaju prebivalište u Federaciji BiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH.
Utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, ostvare prava na porodičnu penziju, na način da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda osobe, koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995. godine).
Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, koji u skladu s Porodičnim zakonom FBiH, utvrdi isti status u sudskom postupku.
Korisniku penzije, koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršene 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.