Utvrđen Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH

0
300
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) FBiH, kao dugoročnom partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa (javne potrebe) putem projekata JPP-a.
Dva su osnovna oblika ugovora putem kojih se ostvaruje partnerstvo javnog i privatnog sektora. Jedan je u u kojem se partnerstvo zasniva isključivo na ugovornim vezama radi nabave usluge raspoloživosti prostora i/ili javnih usluga, a drugi u kojem partnerstvo uključuje formiranje zajedničkog privrednog društva, a radi nabave usluge raspoloživosti prostora i/ili javnih usluga.
Predmet JPP-a ne može biti isključivo istraživanje, izgradnja, isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje opšteg ili drugog dobra.
Privatni partner snosi rizik i ima značajnu odgovornost u pogledu upravljanja kapacitetima tokom cijelog trajanja JPP ugovora, a što se definiše ugovorom.
Jedan od ciljeva JPP-a je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir, u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uslova pod kojima domaće i/ili strane privatne pravne osobe mogu realizovati projekte s javnim partnerima.
Zakon stvara osnovu za uspješno ugovaranje i izvođenje projekata JPP-a, radi efikasnijeg korištenja javnog i opšteg dobra, kao i za nove izvore prihoda, infrastrukture i usluge.
Novim zakonom definisani su tržišna raspodjela rizika između javnog i privatnog partnera, zanavljanje vrijednosti javnog dobra i opšteg dobra, povećanje efikasnosti, produktivnosti i konkurencije, te racionalno korištenje javnih dobara.