Utvrđen Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

0
610
Resorno ministarstvo je za isplatu novembarskih naknada izdvojilo 6,7 miliona KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom.
“Prijedlog zakona ima i socijalnu i ekonomsku komponentu, jer predstavlja i ulaganje u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo”, istakao je resorni ministar Vesko Drljača.
Uzimajući u obzir da postojeći sistem zaštite porodice nije ujednačen i razlikuje se od kantona do kantona, ovaj zakon ima za cilj uspostaviti socijalno pravičniji i fiskalno održiv sistem zaštite porodice s djecom, ukinuti postojeću diskriminaciju prema djeci po osnovu življenja, izjednačiti općenito prava djece u FBiH, te ublažiti posljedice siromaštva porodicama u podizanju, odgoju i zbrinjavaju djece.
Pored toga, Zakon utvrđuje osnovna materijalna prava podrške s djecom, što podrazumijeva dječiji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenih porodilja, te definiše postupak ostvarivanja i finansiranja ovih prava. Osnova za obračun ovih osnovnih prava kalkulisala bi se prema prosječnoj neto plati u FBiH koja je ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini.
Pravo na dječiji dohotak ostvarivala bi djeca do navršene 18. godine života, ukoliko prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 20 posto prosječne plate, uz uslov da isti nisu na trošak budžeta korisnici smještaja u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite. S druge strane, novčanu pomoć porodilje koje nisu u radnom odnosu mogu ostvariti ostvaruju ukoliko su na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju, a ispunjavaju uslove vezane za prihodovni cenzus. Naknada u tom slučaju je 30 posto prosječne neto plate, a isplaćivat će se 12 mjeseci iz kantonalnog budžeta.
Prava na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, vršiće se u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, do početka primjene ovog zakona, a nakon toga, u skladu s propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.
Važno je naglasiti da se Zakonom, pored značajnih finansijskih benefita, predviđa i godišnje obilježavanje Dječje nedelje u prvoj sedmici u oktobru.
Za realizaciju ovih prava prema podacima iz 2021. godine, treba izdvojiti na godišnjem nivou 65 miliona KM za 72.995 djece korisnika osnovnog dječjeg dodatka i 10.349 djece korisnika uvećanog dječijeg dodatka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.