Utvrđene osnovice i koeficijenti za isplatu boračkih naknada u FBiH

0
666
Naknade su uplaćene za 3.021 korisnika sa statusom civilne žrtve rata

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela i više odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2020. godinu.
Za korisnike boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH utvrđena je obračunska osnovica u iznosu od 867,50 KM i koeficijent 0,979736, a bit će primjenjivana za 2020. godinu u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za ovu godinu.
Obračunska osnovica za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2020. godinu iznosi 641,66 KM i koeficijent 0,979727, te će se isplaćivati u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.
Također, usvojena je odluka i utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2020. godine.

Kroz transfere za boračku populaciju 1,13 miliona KM

Federalna vlada je donijela više odluka o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Prvom odlukom odobreno je 390.000 KM, od čega 273.000 KM Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije i 117.000 KM Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije. Sredstva iz ove odluke će biti korištena za pružanje pravne pomoći optuženim ili osumnjičenim braniocima pred nadležnim sudovima, kako bi dokazali svoju nevinost.
Druga odluka se odnosi na sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređena mezarja i grobalja sa 50.000 KM, od čega 40.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja i 10.000 KM kao interventna sredstva.
Odobreno je 150.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, od čega je 110.000 KM za sufinansiranje manifestacija obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata i 40.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove dvije odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena jednokratno u visini odobrenog iznosa.
Četvrtom odlukom odobreno je 360.000 KM neprofitnim organizacijama – udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, i to 280.000 KM za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili nivou BiH, a 80.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena kvartalno.
Peta odluka se odnosi na dodjelu sredstava Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udurzi logoraša Domovinskog rata u BiH 40.000 KM i za sufinasiranje istraživačko-dokumentacionih aktivnosti i zaštite žrtava i svjedoka genocida 60.000 KM. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu pojedinačnih odluka o dodjeli sredstava koje će donijeti federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.