Utvrđeni prijedlozi zakona o poticanju razvoja male privrede i poduzetničoj infrastrukturi u FBiH

0
169
Vlada FBiH utvrdila prijedloge dva zakona o poticaju razvoja male privrede i poduzetništva

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila prijedloge dva zakona kojim se uređuje oblast poticanja razvoja male privrede i poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH, te ih uputila u parlamentarnu proceduru.
Njihov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na razvoj, te stabilno i uspješno poslovanje subjekata male privrede, kao i omogućavanje lakšeg pokretanja poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Ovim rješenjima stvaraju se pretpostavke za do sada najveća izdvajanja za malu privredu i poduzetništvo, čak ukupno jedan posto iz Budžeta FBiH.

Novi zakon o poticanju razvoja male privrede

Prijedlogom novog zakona o poticanju razvoja male privrede se uređuju principi poticanja male privrede u Federaciji BiH, poticajne mjere, strategija razvoja male privrede, te akcioni plan, program poticaja i njegovo provođenje, kao i Vijeće za poticanje razvoja male privrede i nadzor. Ovaj propis u potpunosti je usklađen sa propisima Evropske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje.
Prijedlogom zakona se, između ostalog, propisuje kategorizacija subjekata male privrede na mikro, male i srednje subjekte, te se preciziraju uslovi ove kategorizacije. Propisuje se i način uspostavljanja informacionog sistema subjekata male privrede i upravljanja poticajima radi planiranja, provodenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Ove aktivnosti se odnose na integraciju postojećeg Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH (ISR MSP) i baze poticaja Ministarstva, odnosno ne podrazumijeva se uspostava novog sistema zbog čega nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.
Utvrđuju se i poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti male privrede, kao i obaveza usklađivanja svih poticajnih mjera sa propisima kojima je regulisan sistem državne pomoći.
Prijedlogom zakona se propisuje da se finansijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u Budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu, te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda Budžeta umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Pomenute odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji FBiH, usljed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta. Osim navedenih sredstava, Prijedlogom zakona je predviđeno da se mogu koristiti i raspoloživa razvojna sredstva iz međunarodnih i drugih izvora.
U razlozima za donošenje novog zakona predlagač je, između ostalog, pojasnio kako je višegodišnje iskustvo pokazalo da su trenutna zakonska rješenja u oblasti male privrede manjkava, te da bi novi zakon trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu kroz unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će se omogućiti stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova. Također je naglašeno da nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, a što u konačnici direktno utiče na nisku stopu rasta subjekata male privrede i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.

Utvrđen Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH

Cilj Prijedloga zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH je pravno urediti oblasti poduzetničke infrastrukture koja može imati višestruke efekte u stvaranju konkurentske prednosti MSP u Federaciji BiH. Time se postojećim i potencijalnim korisnicima svih oblika poduzetničke infrastrukture omogućava lakše pokretanje poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija.
Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture, poduzetnička infrastruktura, registar poduzetničke infrastrukture, te sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture. Također se uređuje upravni nadzor i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u FBiH.
Pored toga, omogućava stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji, sa posebnim usmjerenjem ka poticanju razvoja i primjene modernih tehnologija u poslovnim procesima, s ciljem kreiranja usluga i proizvoda visoke dodane vrijednosti.
Kao subjekti poduzetničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri (čime se stvaraju mogućnosti za formiranje i IT poslovnih zona).
Prijedlogom zakona utvrđeno je da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Strategije razvoja Federacije BiH i politike Vlade FBiH, te u skladu sa analizom stanja u oblasti poduzetničke infrastrukture, predlaže Program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH koji usvaja Vlada FBiH, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije.
Finansijska sredstva za provedbu Programa poticaja su sredstva iz Budžeta FBiH i godišnje iznose minimalno 0,3 posto prihoda Budžeta FBiH, umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Ove odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, te uslijed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta FBiH. Program se može, zavisno o specifičnosti pojedinog projekta, sufinansirati i iz osiguranih sredstava kantonalnih budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, finansijskih resursa međnarodnih finansijskih institucija i organizacija i ostalih izvora.