Vanjski dug BiH na polugodištu 2023. iznosio 8,18 milijardi KM

Ukupno prihodi i potpore za finansiranje institucija BiH u periodu januar-juni 2023. godine iznosili su oko 755,4 miliona KM

0
132
Polugodišnji rashodi institucija BiH povećani su za 96,97 miliona KM (22%) na godišnjem nivou

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2023. godine, koje će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.
Ukupno ostvareni prihodi i potpore za finansiranje institucija BiH u periodu januar-juni 2023. godine iznosili su 755.378.196 KM ili 57% u odnosu na planirane prihode u budžetu za 2023. godinu. Prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija iznosili su 504.293.759 KM, dok je preneseni višak sredstava iz prethodnih godina bio 141.100.000 KM.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u ovom periodu iznosili su 530.370.529 KM ili 40% u odnosu na budžet za 2023. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 35% u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su u većem iznosu u odnosu na isti period prethodne godine za oko 96,97 miliona KM ili za 22%. Povećanje se odnosi na veće izvršenje tekućih izdataka, zbog povećanja bruto plata i naknada zaposlenih u institucijama BiH na temelju zakonskih i podzakonskih akata.
Privremeno finansirane institucija BiH, u prvom kvartalu 2023. godine, utjecalo je na minimalni postotak izvršenja rashoda kod budžetskih korisnika, jer nisu mogli započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti, nego samo podmirivati nužne tekuće izdatke i nastaviti realizaciju započetih projekata iz prethodne godine.
U prvoj polovini 2023. godini sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravodobno, u ukupnom iznosu od 574.652.362,70 KM. Od toga se na otplatu glavnice odnosi 470.630.591.80 KM, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova 104.021.770,90 KM.
Prema preliminarnim podacima, stanje vanjske zaduženosti BiH na kraju prvog polugodišta 2023. godine iznosilo je 8.182.908.233,70 KМ.