Vanjski dug BiH u 2020. porastao 6,4%, na 8,66 milijardi KM

Ukupan vanjski dug Bosne i Hercegovine na kraju 2020. godine porastao za 520 miliona KM u odnosu na 2019. godinu

0
1014
Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Ukupan vanjski dug Bosne i Hercegovine na kraju 2020. godine porastao je na 8 milijardi i 662,66 miliona KM. To je više za 6,38 posto ili za gotovo 520 miliona KM u odnosu na 2019. godinu kada je dug iznosio 8 milijardi i 142,77 miliona KM, dok je ukupan vanjski dug BiH u posljednjem tromjesečju 2020. u odnosu na treći kvartal lani (8 milijardi 624,83 miliona KM) povećan za 37,83 miliona KM ili za 0,44 posto.

Vanjski dug BiH na kraju 2020. porastao je na 8,66 milijardiKM

U ukupnom vanjskom dugu BiH, koji uključuje vanjski državni dug, vanjski dug entiteta i vanjski dug jedinica lokalne samouprave, na kraju 2020. godine, udio entiteta iznosi 98,68% (8 milijardi i 548,43 miliona KM), a manji dio na Brčko distrikt i institucije BiH.
Federacija BiH ima zaduženje od 5 milijardi i 29,44 miliona KM, Republika Srpska 3 milijarde i 518,99 miliona KM, Brčko distrikt 51,28 miliona KM, a dug institucija BiH zaključno sa četvrtim kvartalom 2020. godine iznosio 62,95 miliona KM, preliminarni su podaci Ministarstva finansija i trezora u izvještaju o vanjskom dugu BiH.
U ukupnom vanjskom dugu BiH, zaduženje FBiH je u četvrtom kvartalu 2020. u odnosu na prethodni kvartal poraslo za 73,83 miliona KM ili za 1,49%, dok je dug Republike Srpske smanjen za 34,910 miliona KM ili -0,98%. Zaduženje Brčko distrikta je smanjeno za 930 hiljada KM ili za -1,78%, a institucija BiH za 160 hiljada KM odnosno za -0,25%.

Vanjski dug BiH – zaduženje po godinama

Prema kreditorima, najveći vanjski dug BiH je zaključno sa 2020. godinom prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 2 milijarde i 9,76 miliona KM, zatim Svjetskoj banci i Međunarodnoj asocijaciji za razvoj (WBIDA) u iznosu od 1 milijarde i 596,06 miliona KM, te Svjetskoj banci i Međunarodnoj bankci za obnovu i razvoj (WBIBRD) u iznosu od 1 milijarde i 66,79 miliona KM. Od većih zaduženja prema kreditorima BiH ima i prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) u iznosu od 907,70 miliona KM, Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 619,91 miliona KM, Pariškom klubu kreditora u iznosu od 545,24 miliona KM…

Valutna i struktura kamatnih stopa vanjskog duga BiH

U valutnoj strukturi vanjskog duga BiH ima najveće zaduženje u eurima (58,63%) u iznosu od 5 milijardi i 78,82 miliona KM i u SDR* u iznosu od 2 milijarde i 455,99 miliona KM (28,35%), u dolarima je zaduženje u vrijednosti 489,88 miliona KM (5,65%), a u CPU** i ostalim valutama u iznosu od 637,97 miliona KM (7,37%).
__________
*SDR – Specijalna prava vučenja (Special Drawing Rights), obračunska jedinica koju koristi MMF, Svjetska banka i nekoliko drugih međunarodnih institucija. Sastoji se od ‘korpe valuta’ koju sačinjavaju USD (41,73%), EUR (30,93%), CNY (10,92%), JPY (8,33%) i GBP (8,09%)
**CPU – Ugovorena obračunska valuta Svjetske banke za obaveze po Konsolidovanom zajmu WBIBRD-a