Vijeća ministara usvojilo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za prvi kvartal 2018.

Privremeno finansiranje za prva tri mjeseca 2018. godine utvrđeno je u iznosu 237,5 miliona KM i na nivou je četvrtine sredstava odobrenih za finansiranje institucija u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH

0
904
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, danas je donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2018. godine.
Privremeno finansiranje za prva tri mjeseca 2018. godinu utvrđeno je u iznosu 237,5 miliona KM i na nivou je četvrtine sredstava odobrenih za finansiranje institucija u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2017. godinu.
Vijeće ministara donijelo je ovu odluku kako ne bi bilo ugroženo servisiranje vanjskog duga te nastavak finansiranja višegodišnjih projekata i drugih obaveza na nivou institucija BiH.
Vijeće ministara je 22. novembra ove godine jednoglasno utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu i uputilo ga u daljnju proceduru usvajanja.
Vijeće ministara danas je utvrdilo i Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2016. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Sporazumom, vrijednim 2.352.941 eura, od čega je grant Evropske unije dva miliona eura, želi se unaprijediti socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dviju država koje obuhvata 67 općina u BiH i 31 općinu u Srbiji. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativno provođenje šest godina od njegovog stupanja na snagu.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za potpisivanje Protokola 15. i Protokola 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime BiH ispunjava svoje međunarodne obaveze.
Pristupanjem ovom protokolu želi se smanjiti broj predmeta pred Evropskim sudom i stvoriti mogućnosti da najviše sudske instance iz BiH mogu tražiti mišljenje Suda u Strazburu o pitanjima koja se odnose na osnovne principe u vezi sa tumačenjem i primjenom prava i sloboda garantiranih Konvencijom ili njenim protokolima.
Na sjednici je definirano da su Ustavni sud BiH, Sud BiH, Vrhovni sud Federacije BiH i Vrhovni sud Republike Srpske, kao najviši sudovi, nadležne instance za pribavljanje savjetodavnog mišljenja Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u vezi s tumačenjem ili primjenom prava i sloboda iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenim protokolima.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o iznenadnim situacijama uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, kojim četiri države regiona jačaju saradnju u ovoj oblasti. Zaključivanjem ovog protokola BiH, Hrvatska, Srbija i Slovenija, između ostalog, uspostavit će koordinirani ili zajednički sistem mjera, djelovanja, upozorenja i alarma u slivu rijeke Save u slučaju iznenadnih situacija.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti poljoprivrede, promociji agro-prehrambenog sektora i ruralnog razvoja između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva za politike poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Italije.
Na ovaj način dvije države jačaju privredne odnose i saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva civilnih poslova za realizaciju protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu u ukupnom iznosu 100.000 KM. Od ovih sredstava gradu Doboju raspoređeno je 40.000 KM, a općinama Novi Travnik i Travnik po 30.000 KM.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za pristupanje Bosne i Hercegovine Sporazumu o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS), kojem je do sada pristupilo 36 evropskih država.
Pristupanjem ovom sporazumu BiH će se uključiti u međunarodni sistem zaštite ugroženih vrsta šišmiša i njihovih staništa u želji da očuva registrirane vrste u našoj zemlji.

Robert Vidović v.d. generalni sekretar VMBiH

Vijeće ministara imenovalo je Roberta Vidovića za vršioca dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na period do tri mjeseca, počev od 1. januara 2018. godine.

Osnovice za obračun plata u DKP-ima

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova donijelo Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 2018. godini.
Osnovica za obračun plata u DKP-ima BiH sačinjena je na bazi posljednjih indeksa Ujedinjenih naroda o troškovima života iz augusta 2017. i preporuka Ureda za reviziju institucija BiH. Prema ovoj odluci, najveću osnovicu imaju zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Japanu, Kataru, Švicarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Pravilnik o izgledu policijske uniforme

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo Pravilnik o izgledu policijske uniforme u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, koji prati praksu zemalja Evropske unije.
Pravilnik propisuje vrste i sastavne dijelove policijske uniforme, njene dodatne dijelove, boju, vrste materijala, kroj i oblik, oznake na uniformi, kao i rokove trajanja policijskih uniformi.
Policijske uniforme bit će tamnoplave boje s grbom BiH koji će biti istaknut na desnom rukavu uniforme, dok će amblem policijskog tijela BiH biti istaknut na njenom lijevom rukavu. Oznake činova nosit će se na naramenicama košulje, džempera i jakne ili na prednjoj strani u visini grudi kod taktičke uniforme.
U izradi ovog pravilnika unutar radne grupe sudjelovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti, Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH te Agencije za policijsku podršku.