Vijeće ministara BiH odobrilo milion KM za poplavljena područja u FBiH i RS

0
120
Održana 12. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici donijelo Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini. Po 500.000 KM odobrava se za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj.
Raspodjela sredstava bit će utvrđena naknadno, drugom odlukom, sukladno stepenu ugroženosti i prioritetima koje će utvrditi Ministarstvo sigurnosti BiH u suradnji s nadležnim entitetskim institucijama.

Finansiranje razvojnih politika zdravstvenih sistema

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaključivanje.
Cilj programa je potpora finansiranju razvojne politike (DPF1) zdravstvenog sektora u iznosu 92,3 miliona eura (ekvivalent 100 miliona američkih dolara), a koji je ključni dio sveukupnog programa reforme radi dugoročne finansijske održivosti zdravstvenog sistema u BiH i unapređenja kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda.
Sredstva zajma će biti alocirana Federaciji BiH 55,38 miliona eura i Republici Srpskoj 36,92 miliona eura. Rok otplate zajma je 18 godine, uključujući pet godina grejs perioda.

Isplata neraspoređenih grant sredstava za dionicu Svilaj – Odžak

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o isplati neraspoređenih grant sredstava po Sporazumu o investicijskom grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke 27.4.2017. godine za projekt Koridor 5c ‘Izgradnja dionice autoceste Svilaj – Odžak’.
Ovom odlukom se odobrava isplata preostalih grant sredstava u iznosu od 3.314.746,34 eura konvertiranih u KM.
Prema Odluci, dio sredstava u iznosu od 1.432.753,58 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje dijela autoceste od Svilaja do Odžaka, raspoređuje se provedbenom subjektu JP Autoceste Federacije BiH.
Dio sredstava u iznosu od 1.868.950,56 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje prekograničnog mosta preko rijeke Save u Svilaju na sjevernoj granici s Hrvatskom, raspoređuje se Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kao provedbenom subjektu, a dio sredstava u iznosu od 13.042,20 eura, koji se odnosi na troškove izgradnje graničnog prijelaza Svilaj, raspoređuje se Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
Ukupna grant sredstva po ovom sporazumu iznose 20.757.726,52 eura, a do sada je isplaćeno 17.442.980,18 eura.