Vijeće ministara BiH: Prihvat pomoći iz UAE

0
383
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.
Pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i 50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala.
Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu sa ranije donesenom odlukom o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji BiH 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko distriktu 1%. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

Oprema za aerodromske operatere

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policije BiH da bez naknade izvrši prenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 miliona KM. Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.
Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republike Kina sa garantnim rokom od godine dana, u kojem su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem novembra 2019. godine.

Zaštita oznake porijekla prehrambenih proizvoda

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane, donijelo je izmjenu Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.
Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organik kontrol sistem d.o.o Subotica (Srbija), a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo (BiH), u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.
Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Usklađivanje zakonodavstva s ACQUIS-em u oblasti ribarstva

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa iz oblasti ribarstva i akvakulture i zadužilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko distrikta, nastavi koordinirati aktivnosti u ovoj oblasti u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.
Takođe, dogovorena je saradnja sa Jurofišem (EUROFISH) za tehničku pomoć i okvirni pristup za izradu strateškog dokumenta Programa razvoja ribarstva u BiH.

Realizacija Projekta upravljanja slivom rijeke Drine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu, vrijednog 8,4 miliona američkih dolara za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.
Sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50% iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuju se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270 dolara (37%), Crnoj Gori 2.721.525 (32%) i Srbiji 2.635.625 dolara (31%).
Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875, Federaciji BiH 359.875 i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520 USD.
Projekat je efektivan od marta 2017. godine, a njegov završetak je planiran krajem oktobra ove godine, dok je krajnji rok za finansijske transakcije po projektu 28. februar 2021. godine.

Rekonstrukcija i opremanje DKP objekta u Beču

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju projekta – Rekonstrukcija i opremanje objekta za diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Beču, procijenjene ukupne vrijednosti 2,1 milion KM.
Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 – 2022. godine, biće finansiran iz sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o pokretanju prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.
Objekat, koji se nalazi u rezidencijalnom dijelu 17. bečkog okruga, izgrađen je 1868. godine, a BiH je pripao u postupku sukcesije bivše SFRJ.