Vijeće ministara BiH rasporedilo novac i međunarodnu pomoć za borbu protiv Covid-19

0
218
Vijeće ministara BiH rasporedilo prikupljena sredstva i opremu za borbu protiv koronavirusa

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, danas je donijelo odluku o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv pandemije Covid-19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.
Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima, i to 459.789,93 KM (61,5%) za Federaciju BiH, 280.359,72 KM (37,5%) za Republiku Srpsku, te 7.476,26 KM (1%) za Brčko distrikt. Prema Odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50%.
Vijeće ministara je takođe donijelo i odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima. Radi se o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Republike Bugarske, te 42 hiljade zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Narodne Republike Kine.
Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji BiH 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko distriktu 1%. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.