Vijeće ministara BiH: Za Rome grant od dva miliona KM

0
891
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice donijelo Odluku o raspodjeli i kriterijima za dodjelu granta vrijednog dva miliona KM za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja za 2018. godinu.
Za stambeno zbrinjavanje Roma planiran je milion KM, od čega se na njihovo stambeno zbrinjavanje u Federaciji BiH odnosi 626.600 KM, u Republici Srpskoj 313.400 KM, a u Brčko distriktu 60.000 KM.
Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje stambenih problema Roma.
Za zapošljavanje Roma planirano je 650.000 KM, od čega se na njihovo zapošljavanje u FBiH odnosi 407.290 KM, u RS 203.710 KM te u Brčko distriktu 39.000 KM. Sredstva će biti realizirana u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta, na osnovu javnih poziva koje raspisuju zavodi.
Za zdravstvenu zaštitu Roma predviđeno je 350.000 KM, a sredstva će biti realizirana u saradnji sa zavodima za zdravstvenu zaštitu entiteta i Brčko distrikta, i to u FBiH 219.310 KM, RS 109.690 KM i Brčko distriktu 21.000 KM. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će zaključiti memorandume o razumijevanju sa zavodima za zdravstvenu zaštitu kojim će biti utvrđen način realizacije ovih sredstava.
Vijeće ministara danas je usvojilo i Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih država članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, kojim se jača bilateralna i multilateralna saradnja u ovoj oblasti.
Cilj Sporazuma je da se Sekretarijatu sa sjedištem u Sarajevu omogući efikasno obavljanje operativnih poslova i dužnosti.

Imenovani čelnici policijskih tijela BiH

Vijeće ministara BiH imenovalo je danas Zorana Galića za direktora i Fahrudina Halača za zamjenika direktora Granične policije BiH.
Za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH imenovan je Mirsad Vilić, a za njegove zamjenike Ivica Bošnjak i Ranko Vuković. Istovremeno je Đuro Knežević imenovan za zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.
Ova imenovanja izvršena su nakon što je Vijeće ministara upoznato s rang-listom uspješnih kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela koju je predložio Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH, a nakon završene procedure javnog konkursa.
Na sjednici je, na prijedlog Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, prihvaćen zahtjev Uroša Pene za razrješenje dužnosti zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela zbog odlaska u penziju.