Vijeće ministara imenovalo delegaciju BiH pri Moneyval komitetu

0
11
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiva)

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo Odluku o imenovanju delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet VE).
Za šefa Moneyval delegacije BiH određena je Ivana Veselčić iz Ministarstva sigurnosti BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

Pokrenuta procedura za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo Odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine jer je dosadašnjim članovima istekao mandat.
Komisija za koncesije BiH ima sedam članova, uključujući predsjedatelja i njegove zamjenike, među kojima tri člana imaju prebivalište u Federaciji BiH i tri u Republici Srpskoj, a jedan ima prebivalište u Brčko distriktu BiH.
Članove Komisije za koncesije imenuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH.

Grant za jačanje bilateralne saradnje u oblasti nauke

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekta bilateralne saradnje u oblasti nauke na temelju međunarodnih sporazuma za 2023. godinu.
Sredstva za tekući grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2023. godinu u iznosu 100.000 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2023. godinu.
Za sredstva iz ovog granta mogu se prijaviti javna sveučilišta (univerziteti) u BiH koja ostvaruju naučnu saradnju sukladno bilateralnim sporazumima u oblasti nauke, a koje je potpisala BiH.
Javni poziv bit će objavljen na službenoj internet stranici Ministarstva civilnih poslova BiH, koje će uputiti i poziv javnim univerzitetima (sveučilištima) u BiH za iskazivanje interesa za sredstva iz ovog granta, nakon stupanja na snagu ove odluke.

Vijeće za sport BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju Vijeća za sport Bosne i Hercegovine, nakon što je ranije istekao mandat posljednjem sazivu.
Vijeće za sport BiH je najviše savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova zа razvoj i kvalitet sporta na nivou BiH i ima 17 članova biranih između istaknutih sportaša/sportašica i sportskih djelatnika na mandatno razdoblje od četiri godine.
Sedam članova Vijeća za sport bira se na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, dva predlaže Olimpijski komitet BiH, jednog Paraolimpijski komitet BiH te po tri predlažu Federacija BiH i Republika Srpska u konzultaciji s entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za sport, a jednog Brčko distrikt BiH.
Vijeće za sport BiH, među ostalim, predlaže prioritetne projekte i mjere zа unaprjeđenje sporta u BiH, daje mišljenja o strategiji i programu razvoja sporta, godišnjim planovima i finansijskim potrebama sporta u Bosni i Hercegovini.

Zamjena sistema klimatizacije u zgradi PS BiH

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta ‘Zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine’, vrijednog ukupno tri miliona KM.
Za realizaciju ovog projekta u ovogodišnjem budžetu za Službu za zajedničke poslove institucija BiH osigurano je 1.065.000 KM, dok će 2024. godine biti izdvojeno milion KM, a u 2025. godini 935.000 KM.
U obrazloženju se navodi kako su postojeća dva rashladna uređaja stara oko 40 godina, zajedno s pratećom opremom, a održavanje nije moguće jer se više ne proizvode potrebni rezervni dijelovi, kao ni do sada korišteni freon jer je njegova upotreba zabranjena u Evropskoj uniji.

Uređuje se tržište naftnih derivate u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i uz korekcije na sjednici, donijelo je Odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva kojom se uređuje tržište naftnih derivata u Bosni i Hercegovini i preuzimaju odgovarajuće EU direktive u ovoj oblasti.
Podizanje kvalitete benzinskih i dizelskih goriva i smanjenje količine sumpora u određenim tečnim gorivima pozitivno će utjecati na kvalitet zraka i zdravlje ljudi te doprinijeti ispunjavanju obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice.
Donošenje ove odluke važno je i za pristup BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u kontekstu završetka posljednih bilateralnih pregovora u procesu pristupanja.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH usvojilo je Mišljenje Agencije za državnu službu BiH s konkursnom dokumentacijom i za rukovodećeg državnog službenika – generalnog sekretara Vijeća ministara BiH imenovalo Roberta Vidovića, najbolje rangiranog kandidata nakon završene procedure javnog konkursa.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, a na osnovu konkursne procedure, imenovalo je Almina Imamovića za zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima BiH, na mandatno razdoblje od pet godina. Istovremeno, dužnosti je razriješen dosadašnji zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsad Buzar, zbog isteka mandata.
Vijeće ministara BiH imenovalo je Grenka Arapovića, kao prvorangiranog s liste uspješnih kandidata, za pomoćnika direktora za unutarnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima BiH na mandatno razdoblje od pet godina.
Vijeće ministara BiH imenovalo je Marka Kubatliju za vršitelja dužnosti direktora Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA), do okončanja konkursne procedure, a najkasnije na tri mjeseca, počevši od 11.12.2023. godine.