Više od 45 miliona eura granta za dva projekta na Koridoru 5c

Grantovima će biti finansirana izgradnja 5,1 km dionice autoputa između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan

0
744
Poddionica Poprikuše – Nemila, dužine 5,5 km, dio je dionice Doboj jug – Zenica sjever

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas dva prijedloga ugovora o grantu (projekat Koridor 5c2 u FBiH – dio 3 – poddionica Poprikuše – Nemila i tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnose na investicione grantove iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Vrijednost granta za poddionicu Poprikuše – Nemila iznosi 36.074.000 eura, a za tunel Ivan grant je vrijedan 9.180.000 eura.
Ovim grantovima biće finansirani dijelovi projekata, i to izgradnja dionice autoputa od oko 5,1 km između Nemile i Poprikuše, te izgradnja oko 2 km dionice tunela Ivan na autoputa prema međunarodnim standardima. Grantovi će biti alocirani na Federaciju BiH, a projekte će implementirati JP Autoceste FBiH.
Prijedlozi pojedinačnih ugovora o grantu sa osnovama za njihovo zaključivanje biće dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

Inicijative za kreditno finansiranje autoputa kod Vranduka

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID-a, radi finansiranja izgradnje autoputa na Koridoru 5c, dionica Vranduk – Ponirak.
Iznos zajma za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica, iznosi 25 miliona eura i biće alociran na Federaciju BiH. Period otplate zajma je 14 godina, uz četiri godine grejs perioda.
Usvojena je i Inicijativa Ministarstva finansija i trezora i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma između BiH i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) – za izgradnju poddionice autoputa Nemila – Vranduk na Koridoru 5c, vrijednog 21 milion eura.
Radi se o dodatnom kreditnom zaduženju kojim će biti finansirana izgradnja autoputa na dionici Nemila – Vranduk u dužini od 5,7 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila – Donja Gračanica. Sredstva će biti iskorištena za pokrivanje troškova eksproprijacije ukupno 92% površine, uključujući 35 stambenih objekata.
Kreditna sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a projekat će implementirati JP Autoceste FbiH. Period otplate kredita je 20 godina, s uključenim grejs periodom od pet godina i kamatnu stopu od 2%.