Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje čelnih ljudi Zavoda u Pazariću

0
1108
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću dala saglasnost za razrješenje Redžepa Salića s dužnosti direktora ovog zavoda.
Saglasnost Upravnom odboru data je i za imenovanje Mevlide Bandić za v.d. direktoricu, koja je iz reda uposlenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću.
Federalna vlada je dala saglasnost i na rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrešenju dosadašnjih i imenovanju privremenog predsjednika i privremenih članova Upravnog odbora Zavoda u Pazariću. Za privremenu predsjednicu Upravnog odbora ovog zavoda je, na period do najviše tri mjeseca, imenovana Anela Čović, a za članove, na isti period, Elvis Bekan, Mario Nenadić, Sulejman Haljevac i Martin Grgić.
Vladinu saglasnost dobilo je i rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrješenju dosadašnjih i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću.
Do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, dužnost privremenog predsjednika Nadzornog odbora Zavoda vršit će Amer Kapo, a članova Erna Đelilović i Ankica Tvrtković.
Federalno ministarstvo finansija danas je upoznalo Vladu o podacima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za razdoblje januar – septembar 2019. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 miliona KM, što je za 541 milion KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto. U prvih devet ovogodišnjih mjeseci su svi nivoi vlasti FBiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 764,7 miliona KM. Lani je u ovom periodu, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 miliona KM.
Provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17.7.2019. godine, Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine’. Na ovaj način je 3 miliona KM usmjereno kantonima, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.
Danas su prihvaćene inicijative za izdvajanje finansijskih sredstava tekuća rezerve u iznosu od 100.000 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH, te 10.000 KM za Sveučilište u Mostaru za naučne skupove i međunarodnu saradnju.
Usvojivši informaciju o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Federalna vlada je zadužila ovu kompaniju da, u roku od 90 dana, sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.
Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 126 radnika u JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza. Od tog broja će 58 radnika biti primljeno u pogon jame Kamenica, 52 u pogon jame Sretno i 16 u pogon prerade uglja.

Saglasnost na imenovanje v.d. članova uprave ŽFBiH i BH Telecoma

Vlada je Nadzornom odboru Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješnje Enisa Džafića dužnosti generalnog direktora – predsjednika Uprave ovog javnog preduzeća, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost je data Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Željeznica FBiH, odnosno do okončanja konkursne procedure, u sastavu Enis Džafić (v.d. generalni direktor – presjednik Uprave), Zulfo Robović, Igor Vrljić, Rešad Mandžo, Nasir Beganović i Sead Cucak (v.d. izvršni direktori).
Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo Vlada je dala pretthodne saglasnosti za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, te za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Saglasnost je data za Sedina Kahrimana (v.d. generalni direktor), Elvedina Kanafiju, Samira Jusufovića, Adnana Huremovića, Orhideju Junuzović, Muamera Hadžovića i Samiru Ćerim (v.d. izvršni direktori).