Vlada FBiH donijela novu Uredbu o uređenju gradilišta i obaveznoj dokumentaciji

Uredba propisuje uslove i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionike u građenju

0
1029
Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprečavanja nekontrolisanog pristupa ljudi

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.
Ova uredba propisuje uslove i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionike u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje ili uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Propisani su i uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama, te registar ovih ovlaštenja, kao i nadzor i kaznene odredbe.
Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprečavanja nekontrolisanog pristupa ljudi. Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (kao što su željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi koji ne mogu biti ograđeni moraju biti zaštićeni i označeni određenim saobraćajnim znakovima i na način regulisan drugim propisima. Uz javno-saobraćajne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike. Gradilište mora biti ograđeno ogradom posebnog vanjskog izgleda (zaštitna platna s kopijom fasade) ako se radi o pojedinačnoj građevini koja je upisana na popis nacionalnih spomenika.
Gradilište mora biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime investitora, projektanta, izvodača, stručnog nadzora, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt o građenju i broj pravosnažnog akta na temelju kojeg se gradi, kao i naznaku da se radi o nacionalnom spomeniku BiH.
Kako je obrazloženo, nova Uredba je donesena jer je primjena do sada važeće u praksi pokazala određene tehničke nedostatke, te nije bila usaglašena sa stvarnim stanjem na terenu, kao ni propisima i normama koji regulišu ovu oblast.
Novim uslovima se podnosiocima zahtjeva olakšavaju uslovi za pribavljanje određenih vrsta ovlaštenja. Također, uvode se licence za fizičke osobe, a što je praksa u zemljama okruženja, kao i u Evropskoj uniji. Novina je i ‘knjiga inspekcije’, što će olakšati rad inspekcijskim organima u kontroli građenja.