Vlada FBiH donijela Program javnih investicija do 2022.

0
649
Sjednica Vlade FBiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period 2020.-2022. godina, koji sadrži 109 projekata. Od toga je 50 projekata u provedbi, 57 kandidiranih i dva sa statusom odobrenog. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.381,88 miliona KM, od čega se 8.534,71 miliona KM odnosi na kandidirane, 3.999,23 miliona KM na projekte u provedbi i 1.847,94 miliona KM na odobrene.
Vlada se, ujedno, upoznala i s programima javnih investicija za isti period Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10.
Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o uspostavi Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Zadužila je sve institucije, korisnike budžeta i vanbudžetske fondove, koji djeluju u FBiH da, u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, počnu prijenos podataka iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra. Sve ove aktivnosti trebaju biti završene najkasnije do 31.12.2019. godine.
Jedinstveni registar je jedan od najvećih elektronskih sistema/baza podataka koji će uvezivati više od 400 budžetskih i vanbudžetskih korisnika/institucija svih nivoa vlasti i različitih resora, širom FBiH, koji isplaćuju razne vrste naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi.
Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, s ciljem finansijske pomoći Općini Bužim u saniranju posljedica požara na Osnovnoj školi ‘Mirsad Salkić-Čava’, u iznosu od 100.000 KM.
Vlada FBiH je usvojila i Akcijski plan za ulazak Federalnog zavoda PIO/MIO na poslovanje preko Jedinstvenog trezorskog računa.
Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u FBiH u 2018. godini, u kojoj je za ostvarenje njihovih programskih ciljeva u u Budžetu Federacije bilo osigurano 70.000 KM.