Vlada FBiH ima zamjerke na reviziju finansijske pomoći pojedinim kompanijama

0
312
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju o izvještajima o finansijskoj reviziji federalnih ministarstava u vezi sa implementacijom Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19, a s osvrtom na nedavne izvještaje Ureda za reviziju institucija u FBiH.
Izvještaji za četiri federalna ministarstva (poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, prometa i komunikacija, te energije, rudarstva i industrije) sadrže isticanje pitanja u vezi s Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije Covid-19.
Ured za reviziju institucija u FBiH pri tome ističe pitanja vezana za kriterije Uredbe, što je u suprotnosti sa nizom principa iz ISSAI okvira koji je Ured za reviziju institucija u FBiH dužan primjenjivati u skladu sa Odlukom o preuzimanju i objavi prevoda Okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija.
Vlada FBiH je ocijenila protivnim ciljevima i predmetu revizije mišljenje i konstatacije Ureda vezano za Uredbu, s obzirom da se temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva Uredbe.
Vlada je Uredbu donijela s ciljem očuvanja radnih mjesta, a radi posljedica pandemije koje su dovele do gubitka radnih mjesta. Prema izvještajima resornih ministarstava, koje Ured nije uvažio, a bio je dužan po ISSAI okviru i principima, cilj očuvanja radnih mjesta je postignut te zabilježen i rast broja zaposlenih.
Vlada FBiH smatra da Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH postupio suprotno ISSAI okviru, u svom mišljenju i isticanju pitanja praktično sugerišu Ministarstvima kršenje Uredbe, umjesto da vrše provjeru njenog poštivanja.
Stoga, Federalna vlada traži od Ureda za reviziju institucija u FBiH da dopuni izvještaje o finansijskoj reviziji za pomenuta četiri federalna ministarstva kriterijima revizije usklađenosti, obzirom da navedeni izvještaji uključuju Izvještaj o reviziji usklađenosti, a da istovremeno nisu definisani kriteriji i predmet revizije koje bi revizor trebao utvrditi prije nego što započne sa revizijom, u skladu sa ISSAI 400 – Osnovni principi revizije usklađenosti.
Imajući u vidu obim komentara, potrebno je obrazložiti pojedinačno odbijanje ispravki, posebno podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2020., koji eksplicitno pokazuju da su programi postigli cilj, ne samo očuvanja radnih mjesta, nego i povećanja broja zaposlenih kod korisnika pomoći.
Vlada FBiH je dala i tumačenje člana 5. stav 4. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije, na način da je namjera donosioca Uredbe da se ‘korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj zaposlenih’ odnosi na otkaz ugovora od strane poslodavca, a posebno naglašava da broj zaposlenih na dan 30.9.2019. nije bio utvrđeni kriterij propisan Uredbom, kao i da su kriteriji u Uredbi mjerljivi, jasni i u skladu sa okvirnim smjernicama državne pomoći.
Resorna ministarstva, kao i službe i uredi Vlade FBiH zaduženi su da sve komentare vezane za izvještaje o reviziji, koje upućuju Uredu za reviziju institucija u FBiH, dostave i Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju.