Vlada FBiH imenovala novi, operativniji Krizni štab

0
654
Federalnom štabu civilne zaštite odobreno 7,1 milion KM

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o Federalnom štabu civilne zaštite. Prema izmjenama, Federalni štab čine komandant, načelnik i sedam članova. Sjednice Federalnog štaba, na zahtjev načelnika Federalnog štaba, kako je precizirano, obavezno saziva i njima predsjedava komandant Federalnog štaba.
“Smanjili smo broj ljudi u Kriznom štabu Federacije BiH jer je on bio preglomazan i nije zadovoljio potrebe građana, kao što je nabavka medicinske opreme. Štab je brojao 21 člana, a sada je on sveden na sedam članova”, rekao je federalni premijer Fadil Novalić na pres-konferenciji u Sarajevu.
On je dodao da su sada u Krizni štab uključeni osim inspekcije, FUP-a i Zavoda za javno zdravstvo, direktor Robnih rezervi i Crveni križ FBiH.
Federalna vlada je, danas donesenim Rješenjem, za komandanta Federalnog štaba civilne zaštite postavila zamjenicu premijera FBiH i federalnu ministricu finansija Jelku Milićević, za načelnika direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, a za članove Federalnog štaba civilne zaštite direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića, zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, direktora Zavoda za javno zdravstvo Davora Pehara, direktora Federalne direkcije robnih rezervi Tonču Bavrku, sekretara Crvenog križa FBiH Namika Hodžića, te pomoćnike direktora Federalne uprave civilne zaštite Sanitu Alagić i Mustafu Kadribegovića.
Današnjom odlukom, Vlada FBiH je odobrila raspored i korištenje sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu FBiH za 2020. godinu s posebnog transakcijskog računa namijenjenog zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnoj upravi civilne zaštite. Riječ je o sredstvima od 7.128.012 KM, koja su kumulirana iz prethodnih godina.
Od ovog iznosa je za nabavku materijala i sitnog inventara planirano 6.128.012 KM, a za nabavku opreme 1.000.000 KM.
Sredstva će biti trošena u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
O izvršenju će biti vođeno posebno knjigovodstvo, a Federalna uprava civilne zaštite će sačinjavati i Sektoru za Budžet Federalnog ministarstva finansija dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, saopćeno je iz Vlade FBiH.