Vlada FBiH izmijenila odluku o uslovima pod kojim građani u poslovanju s nerezidentima mogu primati uplate ili izvršiti plaćanje

0
729
Zabranjeno je plaćanje i naplata u gotovini u KM između rezidenata i nerezidenata

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, izmijenila i dopunila Odluku o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama.
Jedno od novih rješenja je da se uvoz ili izvoz robe dokazuje jedinstvenom carinskom deklaracijom koja sadrži klauzulu da je roba prešla carinsku crtu pri izvozu ili jedinstvenom carinskom deklaracijom za uvoz, a uvoz ili izvoz usluga dokazuje se ugovorom ili računom za uslugu.
Zabranjeno je plaćanje i naplata u gotovini u konvertibilnim markama između rezidenata i nerezidenata na osnovu kapitalnih transakcija, a rezidenti su dužni gotovinu u konvertibilnim markama ostvarenu naplatom od nerezidenta uplatiti isti radni dan na svoj račun u banci, a najkasnije narednog radnog dana. Rezidentima je zabranjeno da svoje obaveze izmiruju u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama i čekovima na način uređen ovom odlukom, ako su im blokirani računi u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje unutrašnji platni promet.
Prilikom plaćanja u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama, rezidenti su dužni primjenjivati propise koji uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.