Vlada FBiH izmijenila Uredbu o pogonima i postrojenjima koja moraju imati okolinsku dozvolu

0
283
U oblasti zaštite okoliša uvesti više reda i koordinacije izdavanja dozvola između kantona i FBiH

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Ministarstva okoliša i turizma, izmijenila i dopunila Uredbu kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koji moraju imati okolinsku dozvolu.
Dopuna je da uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole podnosilac mora dostaviti i ovjerenu kopiju pravomoćnog rješenja o odobrenju za građenje.
Promijenjen je i prilog ove uredbe kojim je obuhvaćena Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdaje okolinsku dozvolu, a prema djelatnostima ova lista obuhvata energetiku, proizvodnju i preradu metala, industriju minerala, hemijsku industriju, upravljanje otpadom i druge djelatnosti.
Također izmijenjen je i prilog Uredbe koji se odnosi na Listu pogodna i postrojenja za koje kantonalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu, te ova lista obuhvata energetiku, proizvodnju i preradu metala, industriju minerala, upravljanje otpadom i druge aktivnosti.
U obrazloženju je kao razlog za donošenje izmjena i dopuna navedeno da su u postupku izdavanja okolinskih dozvola primjenom Uredbe pojedini privredni subjekti i investitori stavljani u nepovoljniji položaj u odnosu na druge. Kao razlog je također navedeno da u fazi postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole pojedini privredni subjekti (investitori) ne raspolažu podacima koji se odnose na konkretnu tehnologiju, vrstu postrojenja, te se nisu mogli definirati najbolje raspoložive tehnologije, broj ispusta (voda, zrak…), količine otpada, sirovine i slično, a zbog čega su okolinske dozvole koje je izdavalo resorno federalno ministarstvo bile neučinkovite.
Uz to, namjera izmjena i dopuna je da, u skladu s podijeljenim ovlastima u oblasti zaštite okoliša između kantona i FBiH, bude usklađena nadležnost u ovoj oblasti koja je, također, definirana i Zakonom o upravljanju otpadom.