Vlada FBiH odobrila 20 miliona KM za nastavak izgradnje tunela Hranjen

0
201
Zaključno sa julom 2023. godine ukupno je probijeno više od 50 posto tunela Hranjen

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju tunela Hranjen’ u iznosu od 20 miliona KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Sredstva su namijenjena za izgradnju i nadzor, te će se prenositi u tranšama na račun implementatora projekta JP Autoceste FBiH, a nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.
U obrazloženju se navodi da je ovaj projekt kandidovan u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije projekata iz budžeta u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u FBiH. Također, predloženi projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH 2016 – 2030. godina i zahtjevima JP Autoceste FBiH za 2023. godinu, a riječ je o nastavku realizacije projekta iz 2022. godine.