Vlada FBiH odobrila novac za uvezivanje staža za 54 radnika Krivaje-Mobel i BNT Hidraulika

0
1029
Pokrenute aktivnosti na provjeri diploma svih uposlenih u federalnim organima i javnim preduzećima

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, na današnjoj telefonskoj sjednici odobrila raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO u ukupnom iznosu od 125.881,59 KM za 48 radnika PD Krivaja-Mobel d.o.o. – u stečaju, Zavidovići, koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO.
Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke BiH i bit će doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO.
Također, odobrena su sredstava za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja šest radnika privrednog društva BNT Hidraulika – u stečaju d.d. Novi Travnik u ukupnom iznosu od 87.716,05 KM.
Sredstva će biti dodijeljena iz budžeta Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije s pozicije ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima’. Odluka je donesena na osnovu javnog poziva, a u skladu s Programom utroška ovih sredstava.
Za učešće u radu i odlučivanju skupština privrednih društava, Vlada FBiH danas je opunomoćila Marinka Bošnjaka (Aluminij d.d. Mostar), Fahrudina Smailagića (Unis Ginex d.d. Goražde) i Amira Halilčevića (RMU Banovići d.d. Banovići).