Vlada FBiH: Općinama i gradovima 30 miliona KM

0
198
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke, ukupno vrijedne 30 miliona KM, na ime transfera drugim nivoima vlasti u FBiH.
Prvom odlukom, sredstava u iznosu od 10 miliona KM bit će dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19.
Druga odluka odnosi sa na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH u iznosu od 20 miliona KM, namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima. Ova sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za finansranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti (putna i komunalna infrastruktura, objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera).
Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanje energetske efikasnosti objekata, sistemi grijanja i hlađenja, a sreedstva mogu biti namijenjena za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Udruženjima potrošača 35.000 KM

Federalna vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za podršku udruženjima potrošača, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom, Federalnom ministarstvu trgovine. Od ukupnog iznosa od 35.000 KM, za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača namijenjeno je 20.000 KM, a 15.000 KM za aktivnosti informisanja i savjetovanja potrošaća.
Izbor korisnika i raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača