Vlada FBiH: Preispitati PDV na posebne vodne naknade

0
1293
Hoće li komunalna preduzeća biti izuzeta od plaćanja PDV-a na posebne vodne naknade?

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o novonastaloj situaciji oko naplate PDV-a javnim komunalnim preduzećima po osnovu člana 20. Zakona o PDV-u BiH na sredstva posebnih vodnih naknada (PVN-a) prikupljenih po osnovu Zakona o vodama.
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Poreznu upravu FBiH da, u sklopu tekuće izmjene Zakona o PDV-u, osiguraju preciziranje člana 20. Zakona o PDV-u s ciljem izuzeća JKP-a od plaćanja PDV-a na prikupljena sredstava PVN­a.
Ovakve zaključke Vlada je donijela ukazujući da ova obaveza predstavlja finansijski udar na JKP-e koji ne raspolažu sredstvima za njeno plaćanje, jer ih ne ubiru od krajnjih korisnika, a cijene vodnih usluga koje isporučuju ne pokrivaju njihove troškove. Dodatno, kao obveznici prikupljanja sredstava PVN-a, već imaju trošak kod plaćanja PVN-a na isporučenu – fakturisanu vodu koju ne uspiju naplatiti i koji oni pokrivaju iz vlastitih sredstava.
Posljedice ovakvog postupanja UIO BiH su nepremostive po poslovanje JKP-a, što direktno ugrožava pružanje javnih usluga stanovništvu i drugim korisnicima na područjima koja pokrivaju sistemi vodovoda i kanalizacije kojim upravljaju.