Vlada FBiH prihvatila inicijativu za donošenje zakona o civilnim žrtvama rata

0
742
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za donošenje posebnog federalnog zakona o civilnim žrtvama rata, s ciljem boljeg uređivanja ove oblasti i unaprjeđenja njihovog položaja.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da u roku od šest mjeseci pripremi Prednacrt zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH.
Kao razlog za podnošenje inicijative navedena je potreba da se status civilnih žrtava rata normativno uredi posebnim federalnim zakonom, kako bi u okviru reforme u oblasti socijalne zaštite bio unaprijeđen njihov položaj i osiguralo kontinuirano i cjelovito ostvarivanje materijalnih naknada i drugih prava propisanih važećim federalnim propisom, jer nisu doneseni odgovarajući kantonalni zakoni i podzakonski akti.
Vlada FBiH smatra da je ovakva inicijativa osnovana i da status civilnih žrtava rata u važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom nije adekvatan.