Vlada FBiH: Produžiti primjenu kolektivnog ugovora za rudarstvo

0
419
EPBiH i uprava RMU Banovići trebaju formirati zajednički tim oko izmjena kolektivog ugovora

Vlada Federacije BiH danas je upoznata sa Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u FBiH uz koju je usvojeno nekoliko zaključaka.
Prihvaćena je inicijativa reprezentativnih sindikata rudarstva u FBiH da se produži primjena kolektivnog ugovora od 15.122017. godine, koji je prestao da važi 11.9.2019. sve dok ne bude postignuta saglasnost za zaključenja novog. Data je saglasnost federalnom ministru rudarstva, energije i industrije da s predstavnicima reprezentativnih sindikata, a na osnovu odluka njihovih organa, potpiše odgovarajući sporazum kojim će biti osigurano provođenje ovog zaključka.
Uprava JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo zadužena je da ubrza realizaciju Zaključka Vlade FBiH od 22.8.2019. godine. kojim je zadužena da zajedno sa Upravom Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići formira zajednički tim kojim će otpočeti i voditi konsultacije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u cilju pripreme pregovora za zaključenje izmjena i dopuna vazećeg kolektivog ugovora.
Vlada BiH je u prethodnom periodu zaključila s reprezentativnim sindikatima rudarstva dva kolektivna ugovora. Predstavnici reprezentativnih sindikata već su uputili su prema Vladi zvaničnu inicijativu za ulazak u proces pregovora za zaključenje novog kolektivnog ugovora.
O tome je 23.9.2019. održan sastanak izmedu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije s predstavnicima reprezentativnih sindikata rudarstva u Federaciji BiH na kojem su predstavnici sindikata iznijeli zahtjev da Vlada i organi sindikata donesu odluke o produzenju važenja kolektivnog ugovora objavljenog 15.12.2017. godine, dok se ne postigne saglasnost oko zaključenja novog. Sindikati su na tom sastanku takoder tražili da ubrzaju pripreme i pregovore na zaključenju kolektivnog ugovora.