Vlada FBiH: Program mjera podrške privredi obuhvatit će oko 68 posto zaposlenih

0
446
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjem nastavku 222. sjednice u Sarajevu, prihvatila informaciju o svojim mjerama u borbi protiv posljedica pandemije Covid-19.
U informaciji je navedeno da je Federacija BiH jedina u Evropi koja će programom mjera podrške privredi obuhvatiti skoro dvije trećine ukupno zaposlenih. Prema procjenama, 350.000 zaposlenih će koristiti subvencije, što je 68 posto ukupnog broja.
Federalna vlada je, navodi se, već u januaru započela s pripremama i reagovala na pojavu virusa i kretanje turista iz Kine. Bez obzira na daleko složeniji sistem u odnosu na zemlje regiona, FBiH je prva usvojila Rebalans budžeta, u kojem su ostala nepromijenjena sva davanja za socijalne kategorije, sve naknade, kao i penzije.
Spriječen je nekontrolisani rast cijena u uslovima svjetskog poremećaja tržišta, zamrznute marže i određene maksimalne marže za gorivo, što je dovelo do značajnog snižavanja cijena goriva, navode iz Vlade FBiH.
Kompanije u vlasništvu FBiH su osigurale podršku zdravstvenom i obrazovnom sistemu, kroz kupovinu opreme, kao i besplatan internet kako bi djeca pratila online nastavu. Sveukupno, Vlada FBiH je do sada donijela 53 mjere za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa.
Jedna od danas donesenih mjera je kontinuirana analiza i izvještavanje Vlade FBiH o makroekonomskim trendovima i uticajima na budžetske prihode. Na ovaj način se osigurava blagovremena i nesmetana realizacija predviđenih mjera, kao i redovna isplata svim kategorijama, posebno penzionerima, boračkoj populaciji i drugim socijalnim kategorijama, te poticaja za poljoprivredu.
U saopćenju Vlade FBiH se dalje navodi da je potrebno u što kraćem roku finalizirati aktivnosti vezane za aktiviranje Garancijskog fonda, kako u dijelu propisanih uslova i načina funkcionisanja, tako i ciljnih grupa koje će biti korisnici garancija. Garancijski fond se uspostavlja pri Razvojnoj banci FBiH, a osnovni cilj je podrška održavanju dostignutog nivoa ekonomskih aktivnosti kroz osiguranje tekuće likvidnosti, obrtnog kapitala i investicija za privredne subjekte.
Imajući u vidu globalne trendove i aktuelnu situaciju vezanu za pristup kreditnim sredstvima, neophodno je održavati redovne kontakte i nastaviti razgovore s domaćim i međunarodnim kreditorima kako bi bio osiguran pristup kreditnim sredstvima u skladu s potrebama, kako privrede, tako i različitih nivoa vlasti.
Jedna od mjera je i nastavak realizacije javnih investicija. Sve mjere pomoći privredi, u najvećem mogućem stepenu, potrebno je harmonizirati s nižim nivoima vlasti, radi efikasnijeg pristupa i osiguranja blagovremene i ciljane podrške privredi.
Nakon interventnih mjera, koje su obuhvaćene odlukama Vlade i Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, potrebno je, u što kraćem roku, pripremiti Koncept ekonomskog oporavka, koji će za cilj imati postizanje i održavanje makroekonomske stabilnosti, kao i stvaranje preduslova za održiv i ubrzan ekonomski rast. U skladu sa ovim mjerama, danas su data i konkretna zaduženja.
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da kontinuirano analizira kretanja dostupnih makroekonomskih indikatora, uključujući i prihode od indirektnih i direktnih poreza, a zbog osiguravanja finansijske stabilnosti budžetskih i vanbudžetskih fondova.
Zadužen je Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i posljedica pandemije koronavirusa da, u što kraćem roku, okonča sve aktivnosti vezane za uspostavljanje Garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, koji za cilj ima obezbjeđivanje tekuće likvidnosti, obrtnog kapitala i investicija za privredne subjekte.
Također je zadužen da prati i analizira implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, s fokusom na kretanja broja zaposlenih i nezaposlenih osoba.
Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da nastavi razgovore s međunarodnim i domaćim kreditorima, vezano za potencijal za kreditiranje, kako privrede, tako i različitih nivoa vlasti.
Resorna ministarstva dužna su da, u suradnji s javnim preduzećima, maksimalno ubrzaju implementaciju investicijskih sredstava s ciljem povećanja potrošnje i stimulisanja poslovnog ciklusa.
Zadužen je Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i posljedica pandemije koronavirusa da prati mjere pomoći privredi na nižim nivoima vlasti, te predlaže Vladi FBiH harmonizaciju mjera, s ciljem efikasnijeg pristupa.
Danas je premijer FBiH ovlašten da informaciju o mjerama Vlade FBiH u borbi protiv posljedica pandemije, s pregledom dostavljenih informacija o nabavkama po zaključku od 30.4.2020. godine, dostavi Parlamentu FBiH.