Vlada FBiH: Stvaranje mogućnosti za otpis kamata poslovnim subjektima i kapitalne projekte općina

0
506
Strategijom su utvrđeni ciljevi FBiH aktuelni i u mandatnom periodu Vlade FBiH 2023-2026.

Vlada FBiH utvrdila je i u Parlament Federacije BiH uputila izmjene dva bitna zakona – o visini stope zatezne kamate na javne prihode i o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu.
Izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisana je mogućnost potpunog otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda ukoliko poslovni subjekt u roku od 24 mjeseca od stupanja na snagu izmjena Zakona izmiri obaveze za glavni dug.
Prema podacima sa kojima raspolaže Porezna uprava FBiH, posljednji efekti primjene Zakona o visini stope zatezne kamate su naplata glavnog duga u iznosu od oko 43,4 miliona KM.
Upravo ovakvi efekti omogućavanja produženja roka poslovnim subjektima za uplatu duga bili su motiv Vladi FBiH da predloži izmjene Zakona i dodatno omogući vrijeme u kojem bi dužnici, stimulisani otpisom duga za zateznu kamatu, platili glavnicu duga.
Dosadašnja iskustva pokazuju da produženje roka za uplatu glavnice duga predstavlja znatan prihod za dodatnu redovnu stabilnost isplata penzija kao i finansijsko jačanje fondova zdravstvenog osiguranja. Također, usvajanjem ovakvih izmjena Zakona pruža se i šansa privrednim subjektima da nastave svoje poslovanje.
Izmjene Zakona o izvršavanju Budžeta za 2021. godinu, omogućavaju nesmetane transfere u ukupnom iznosu od 30 miliona KM nižim nivoima vlasti, općinama i gradovima, u ovoj godini nevezano za aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.
Ova sredstva namjenjena su, dijelom za podršku likvidnosti a značajanim dijelom za kapitalne investicije u općinama, koje će dodijeliti po javnom pozivu, ističu u Vladi FBiH te očekuju da će Federalni parlament što prije usvojiti izmjene ovog zakona, a kako bi se na vrijeme pokrenule procedure i raspisao javni poziv te izabrali projekti koje će Vlada finansirati.
Naglašavaju da, s obzirom da se ne radi o značajno velikim sredstvima, takva izdvajanja neće ugroziti likvidnost Budžeta niti će ga destabilizirati, a općinama i gradovima bit će osigurana sredstva na koja ovi nivoi vlasti u FBiH već računaju. Također ističu da se radi o pomoći općinama iz Budžeta FBiH, kao i u prošloj godini kada je Vlada podržala jedinice lokalne samouprave sa 30 miliona KM.