Vlada FBiH: U 2019. očekuje se realni rast BDP-a od 3,3 posto

0
1288

Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2019. – 2021. godina. Te makroekonomske projekcije bazirane su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do kraja januar 2019. godine.
Nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2017. godini (3,2 posto), očekuje se realni rast BDP-a u 2018. godini po stopi od 3,2 posto, u 2019. godini 3,3 posto, u 2020. od 3,5 posto, a u 2021. godini od 3,8 posto.
Kretanje ukupne razine cijena je, u ovom trogodišnjem periodu, predviđeno po stopama od 2,1 posto, 0,2 posto, te -0,9 posto. Rast će, u najvećoj mjeri, odrediti kretanja cijena na svjetskom tržištu energenata (naročito sirove nafte), te domaći faktori koji određuju razinu inflacije: povećanje akciza na duhan i cigarete od siječnja 2018. godine, kao i poskupljenje tečnih goriva od veljače 2018. godine.
Ukupni redovni prihodi (porezni i neporezni) u 2019. godini, koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija Budžeta FBiH, planirani su u visini od 2.054 miliona KM, što je za 1,8 posto više nego 2019. godine.
Planirano ostvarenje redovnih prihoda u 2020. iznosi 2.114 miliona KM (+2,9%), a u 2021. godini 2.170 miliona KM (+2,6%).
Projekcija prihoda od indirektnih poreza (uključujući dio predviđen za otplatu vanjskog duga) za FBiH u periodu 2019.- 2021. predviđa pad po stopi od 1,0 posto u 2019. godini, rast za 0,6 posto u 2020. i rast za 3,5 posto u 2021. godini.
Prihodi od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji BiH imaju najveći udio u ukupnim prihodima Budžeta Vlade FBiH sa oko 71 posto. Za 2019. godinu očekuje se pad ovih prihoda za 16 miliona KM, odnosno za jedan posto u odnosu na planirane u 2018. godini. Za 2020. godinu su planirani prihodi od 1.561 miliona KM, a u 2021. godini 1.616 miliona KM.