Vlada FBiH: Ukida se naknada za kontrolu kvalitete roba pri uvozu i izvozu

0
1482
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju ministarstva trgovine o efektima ukidanja naknada za kontrolu kvalitete roba pri uvozu i izvozu i zadužila ovo ministarstvo da za narednu sjednicu vlade pripremi Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.
Stavljanjem van snage ove odluke bit će usklađene procedure u kontroli inspekcijskih organa Federacije BiH i inspekcijskih organa Republike Srpske i Brčko distrikta, te će biti smanjeni troškovi kontrola.
Takoše, Vlada FBiH usvojila je i informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja, temeljenog na ugovoru o savjetovanju Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije – digitalizacija sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line).
Vlada je ovlastila ministra pravde da sa općinskim sudovima u Federaciji BiH, nadležnim za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u FBiH, zaključi pojedinačne sporazume o zajedničkim aktivnostima vezanim za ovaj posao.
Kao prvi projektni segment planirana je digitalizacija sudske arhive registrovanih poslovnih subjekata u Federaciji BiH, što podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski oblik, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni poslovni subjekt, što je važna pretpostavka za uspostavljenje elektronske registracije poslovnih subjekata.
Vlada je dala i saglasnost za potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’, u ukupnom iznosu od 153 miliona KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Vlada FBiH podržala je inicijativu Živinica, Kladanj i Banovića da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za izgradnju sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom Separacije 1 na području ovih općina, u iznosu do 6 miliona eura. Prihvaćena je informacija o kreditnom zaduženju, o čemu će konačna odluka biti donesena nakon pregovora sa EBRD-om.
Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika.
Također je izmijenjena i Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog i ispita općeg znanja za kandidate za državnu službu u FBiH. Cilj je što efikasnije i ekonomičnije provođenje ovih ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog konkursa, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika, kao i kandidata koji se na javni konkurs prijavljuju.

Saglasnost za otvaranje stečajnog postupka u Vitezitu

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.
U cijelosti su podržane dosadašnje odluke ovog suda o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog ‘nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije’, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5 Zakona o stečajnom postupku.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je Zakonom o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH rok za okončanje odobrenih postupaka finansijske konsolidacije produžen do 10.7.2019. godine i da je Vlada FBiH doznačila sredstva na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO u iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 337 zaposlenika PS Vitezit d.o.o. Vitez, za period od 1.1.2011. godine, pa nadalje, među kojima su i predlagatelji stečajnog postupka.