Vlada FBiH utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima

0
328
Pravo apliciranja na javni poziv imaju svi savezi i udruženja osoba sa invaliditetom u FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je nakon dodatnih konsultacija, a s ciljem poboljšanja predloženih zakonskih rješenja koje je Vlada utvrdila 8. jula, pripremilo tekst danas utvrđenih amandmana.
Prvi amandman odnosi se na pojam definisanja roditelja njegovatelja, čime se postiže veća pravna jasnoća u pogledu stanja i funkcionalnosti osobe sa invaliditetom, te proširuje mogućnost ostvarivanja ovog prava na druge srodnike. Roditelj njegovatelj u smislu ovoga zakona je roditelj osobe sa 100 posto invaliditetom uzrokovanog bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osoba koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od osnovnih životnih potreba, odnosno kretanje u stanu i izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje lične higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba. Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koja je, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije, nadležni organ imenovao za staratelja.
Imajući u vidu da je dobni cenzus do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom Vlada Federacije ocijenila diskriminirajućim, dva amandmana se odnose na ukidanje ove dobne granica čime se svim roditeljima, odnosno srodnicima daje mogućnost ostvarivanja i konzumiranja ovoga prava nezavisno od starosti osobe sa invaliditetom o kojemu brinu pod pretpostavkom da ispunjavaju druge uslove utvrđene ovim zakonom.
Jedan od amandmana odnosi se na dopunu člana 10, a s ciljem jasnijeg ukazivanja na činjenicu da prestankom statusa roditelja njegovatelja ne prestaje podrška osobama sa invaliditetom niti mogućnost ostvarivanja prava na druge oblike materijalne podrške u vidu prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe pod uslovima i na način na koji je to pravo regulisano postojećim Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
Također, današnjim amandmanom je skraćen i rok za primjenu ovog zakona, nakon što je Vlada ocijenila da je rok od tri mjeseca sasvim dovoljan za realizaciju neophodnih pripremnih aktivnosti.