Vlada FBiH utvrdila izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze

0
932
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH. Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 87., stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio člana ovog Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja, po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca), može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.
Federalna vlada usvojila je svoj Program rada za 2018. godinu koji je urađen na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. – 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.
Programom su, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva.
Usvojen je i Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. – 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine.
Doneseno je rješenje kojim je korisniku izvlaštenja dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Postupak je vođen zbog izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac.
Usvojen je i Komunikacijski akcioni plan Vlade FBiH za 2018. godinu koji je pripremio Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.