Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama

0
1151
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas na sjednici u Sarajevu utvrdila Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.
Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije BiH da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Evropske unije za dug, zaduživanje i garancije, te radi obuhvata mjerenja javnog duga sukladno statističkoj metodologiji EU.
Provedba ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizod u okviru kriterija iz Mastrichta.
Zakon, uz ostalo, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obavezu Vlade FBiH da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obvezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja. Zakon utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i općina u odnosu na redovite prihode, te definira pragove zaduženosti u odnosu na GDP.
Uvodi se godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje.
Zakonom je propisana obaveza uspostave, planiranja finansiranja i održavanja garantnog fonda na nivou FBiH, kantona, grada i općine. Date su ovlasti Federaciji BiH, kantonima, gradovima i općinama za donošenje podzakonskih akata.
Vlada FBiH utvrdila je i Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvaliteta, oglašavanje i nadzor nad veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP) s ciljem osiguravanja njihovog kvaliteta, neškodljivosti i djelotvornosti, kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua VMP u hrani životinjskog porijekla i u hrani za životinje.
Uspostavljanje efikasanog sistema kontrole proizvodnje i prometa VMP potrebno je i kako bi bio odobren izvoz proizvoda životinjskog porijekla iz BiH na tržište EU.
Danas je donesena odluka kojom je propisano da će potvrde deviznim štedišama Invest banke a.d. Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke a.d. Beograd u FBiH bez naknade izdavati Finansijsko-informatička agencija (FIA), obzirom na to da ima poslovnice širom Federacije BiH i da već obavlja poslove verifikacije devizne štednje položene u domaćim bankama.

Kantonima 9 miliona, a općinama 3 miliona KM

Vlada FBiH donijela je odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. na poziciji tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Riječ je o finansijskoj pomoći od 12 milionaKM, od čega će kantonima biti raspoređeno 9 miliona, a općinama tri miliona KM.
Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona.

Povećani iznosi budžetskih transfera za boračke kategorije

Federalna vlada donijela je tri odluke o izmjenama odluka kojima se povećavaju iznosi za tekuće transfere u Budžetu FBiH za 2017. Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Tako je za 500.000 KM povećano izdvajanje za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga i sada iznosi 1.500.000 KM, za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija bit će izdvojeno 550.000 KM, umjesto ranije predviđenih 400.000 KM, a sredstva za pomoć u liječenju boraca/branitelja su sa 1.500.000 KM povećana na 1.850.000 KM.