Vlada FBiH utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2018. u iznosu 2,88 milijarde KM

Predloženi budžet FBiH za iduću godinu veći je u odnosu na ovogodišnji za 135 miliona KM, odnosno za pet posto

0
813
Sjednica Vlade Federacije BiH u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2018. godinu koji iznosi 2.882,7 miliona KM i veći je u odnosu na ovogodišnji za 135 miliona KM, odnosno za pet posto.
Ukupni prihodi iznose 2.882,7 miliona KM i veći su za 135 miliona KM. Povećanje je rezultat povećanja poreznih prihoda koji iznose 1.662 milona KM i veći su za 91 miliona KM i neporeznih prihoda koji su veći za 193,6 miliona KM, što je rezultat planirane naplate akumulirane dobiti javnih preduzeća.
Ukupni rashodi iznose 2.882,7 miliona KM i veći su za 135 miliona KM, ili pet posto.
Primarni suficit, koji je pokazatelj tekućeg poslovanja, iznosi 523,9 miliona KM i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 118,4 miliona KM. Ova razlika će, između ostalog, biti korištena i za finansiranje servisiranja unutranjeg i vanjskog duga, što smanjuje potrebe za zaduživanjem. Inače, servisiranje duga u slijedećoj godini iznosi 1,3 milijardi KM.
Tekući rashodi iznose 1.693,4 miliona KM i veći su za 156,9 miliona KM.
Među najznačajnijim projektima planiranim Budžetom FBiH za 2018. godinu su ulaganja u putnu infrastrukturu. Za ove namjene planirana su 183 miliona KM koja će, putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, biti usmjerena za izgradnju autocesta i brzih cesta. Vlada FBiH je izvore sredstava za ovaj projekat pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća koja će biti uplaćena u Budžet FBiH.
Ulaganje u željezničku infrastrukturu iznosi šest miliona KM na ime izmirenja obaveza preuzetih po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH, a koja će značajno poboljšati likvidnost ovog javnog preduzeća, ali i reducirati njegove utvrđene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
Planirana su ulaganja i u elektrifikaciju željezničke pruge u iznosu od 2,3 miliona KM. Riječ je o dionici Bihać – Blatina, kako bi mogla biti puštena u funkciju tokom 2018. godine.
Za izmirenje obaveza prema poljoprivrednicima iz ranijeg perioda, planirano je 11,5 miliona KM. Time će, zaključno sa 2018. godinom, ove obaveze biti u potpunosti izmirene.
S ciljem privlačenja investicija u pojedine lokalne zajednice planirana su sredstva od pet miliona KM za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave. Ova sredstva, zajedno sa 18 miliona KM planiranih kao transfer nižim nivoima vlasti, predstavljat će značajnu pomoć u sufinanciranju projekata na nivou kantona i jedinica lokalne samouprave.
Za nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planirana je realizacija projekta Programa podrške zapošljavanju finansiranog od strane Svjetske banke u iznosu od 12,7 miliona KM.
Planirano je i da sredstva od 10 miliona KM, kao subordinirani dug prema Union banci, budu udružena sa sredstvima ove banke i tako osigurana kreditna linija od oko 20 miliona KM, što bi doprinijelo poboljšanju položaja mlađih kategorija stanovništva i rješavanju njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja kroz povoljnu kreditnu liniju s kamatnim stopama do tri posto.
U toku 2018. godine planirano je trajno rješavanje smještaja federalnih institucija, te je za ove namjene predviđeno ukupno 19 miliona KM. Dio ovog iznosa odnosi se na kupovinu zgrade u Sarajevu, a dio za puštanje u funkciju zgrade Staklene banke u Mostaru, koju je Vlada Federacije BiH kupila u 2017. godini.
Kada je u pitanju socijalna komponenta Budžeta, transferi za socijalne, braniteljsku i kategoriju neratnih invalida će ostati na istom nivou. Dakle, i u 2018. godini bit će uvaženi potpisani Sporazum Vlade FBiH s braniteljskim udrugama u kojem je, između ostalog, preuzeta obaveza zamrzavanja trenutnih sredstava za ove kategorije, te planiranje transfera za rješavanje statusnih pitanja branitelja od devet miliona KM.
Ukupni transferi Zavodu PIO iznose 258,5 miliona KM, što je za pet miliona KM više nego u 2017. godini.
Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava i klizišta planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM što je za jedan milion KM više nego prethodne godine. Za finansijsku konsolidacije zdravstvenih ustanova planirano je šest miliona KM.
Za smanjenje korupcije i organiziranog kriminala te jačanje pravosudnih institucija kroz početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH i Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva (u ovaj proces bit će uključena i Sudska policija FBiH) planirano je dodatno 65 zaposlenika te prateći materijalni troškovi, za što je planirano dodatnih 6,9 miliona KM.
Finansiranje Budžeta FBiH za 2018. godinu bazirano je na domaćim izvorima, prvenstveno obveznicama koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM. Iz ovog iznosa vrši se refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje dospijevaju 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa od 360 miliona KM.
Vanjsko zaduživanje je planirano u iznosu od 43 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje sredstava od Svjetske banke.
Vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu. U parlamentarnu proceduru Vlada je uputila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH čiji je cilj osiguranje finansiranja Grada Mostara u 2018. godini.