Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima

Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu Federacije BiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM

0
319
Pravo apliciranja na javni poziv imaju svi savezi i udruženja osoba sa invaliditetom u FBiH

Vlada FBiH je danas utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenon postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.
Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status ‘roditelja njegovatelja’, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
Kako je definisano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.
Pravo na status roditelja njegovatelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Izuzetno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Uz ispunjavanje ovih uslova, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom.
Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi sa invaliditetom osiguran smještaj, organizovano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.
Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porođajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Izuzetno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba sa invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružaoca usluga boravka.
Izuzetno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba sa invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružaoca usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uslovom da mu roditelj tokom boravka pruža usluge pomoći i njege.
Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.
Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.
Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plate u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na penzijsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu FBiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM.