Vlada FBiH: Vansudskom nagodbom do ušteda u Budžetu

0
566
Faksimil Ugovora o vansudskoj nagodbi

Vlada Federacije BiH uputila je javni poziv uposlenicima federalnih organa uprave koji imaju izvršne presude po osnovu tužbi, podnesenih zbog kršenja kolektivnih ugovora, ponudivši im da zaključe vansudsku nagodbu i na ubrzani način naplate potraživanja koja imaju prema Budžetu FBiH, uz uvjet da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata.
Vansudska nagodba predviđa isplatu samo glavnice, ali i izvršenje svih potraživanja u roku od samo 60 dana. Na ovaj način Vlada FBiH želi ubrzati isplate dugovanja prema uposlenicima i ostvariti budžetske uštede.
Vansudska nagodba predstavlja dio mjera koje Vlada FBiH provodi kontinuirano, kako bi Budžet FBiH bio zaštićen od gomilanja dugova po osnovu tužbi uposlenika. Podsjećamo, usvajanjem novog Zakona o radu 2016. godine, Vlada FBiH je, između ostalog, zaustavila masovne tužbe uposlenika, jer je ispregovarala nove kolektivne ugovore koji se u potpunosti poštuju. Inače, vansudska nagodba kao oblik naplate potraživanja u primjeni je u većini kantona u FBiH, kao i u javnim ustanovama i preduzećima.
Za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi u Budžetu FBiH za 2019. godinu, predviđeno je 17 miliona KM, a isplata će biti vršena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva i ugovora o vansudskoj nagodbi. Rok za podnošenje zahtjeva po vansudskoj nagodbi je 90 dana od objavljivanja javnog poziva.
Tipski formulari zahtjeva i ugovora za zaključenje vansudske nagodbe mogu biti preuzeti s web stranice Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).